مرکز خلاقیت پیروزی

نوازش كلامي

بچه ها نياز دارند از مل كلمات زيبا بشنوند(نوازش كلامي) مادربزرگ ها خيلي خوب بلدندبچه هارانوازش كلامي كنند. دردت به جونم😇 دورت بگردم...كه كلمات گرم وبااحساس هستند. ...
13 تير 1396

روابط والدين

اگر بچه هاي ما شاهد محبت ما به يكديگر و خودشان باشند؛وقتي دعوا و مشاجره اي هن پيش بيايد در نظر آن ها اين مشاجره در يك رابطه دوستانه و با محبت رخ داده و تاخيرچندان منفي بر آنها ندارد. ...
12 تير 1396

دنياي كودكان

دنياي كودكان بازي كردن است. ماكودكانمان رابه دنياي خودمان ميبريم وانتظارداريم تمام قوانين مارادرك واجراكنند،درحاليكه در بيشتر مواقع ما هيچ دركي از دنياي كوچك آنان نداريم. ...
11 تير 1396