مرکز خلاقیت پیروزی

ذرت غذاي مو و ناخن

ذرت غذاي ناخن و مو است. مصرف آن به جاي چيپس و پفك سلامتي كودك راتضمين مي كند. آرد و ذرت خوراكي بسيار مفيد براي درمان اگزماي كودكان است. زمان مجازمصرف:يازده ماه و سنين بالاتر ...
31 تير 1396

مسواك زدن

يكي ازمنابع اصلي عفونت گلو مسواك است. بهتراست ازتميزبودن مسواك مطمئن شويد. قبل ازمسواك زدن،مسواك كودك رابع مدت يك دقيقه داخل ليواني حاوي آب گرم ونمك قراردهيدتاضدعفوني شود. ...
25 تير 1396

كثيف كاري

كودكاني كه بيشتراقدام به لمس كردن،چنگ زدن وچشيدن اشياي اطراف خودمي كنند،ازتوانايي بهتري دريادگيري برهوردارهستند. كثيف كاري كودك،درك اورراازدنياي اطرافش افزايش مي دهد.  ...
20 تير 1396

انتقادازكودكان

بزرگي راگفتند:براي تربيت فرزندانت چه مي كني؟ گفت:هيچ كار گفتند:مگرميشود؟ پس چرافرزندان توچنين خوبند؟ گفت:من درتربيت خودكوشيدم تاالگوي هوبي براي آنان باشم. ...
19 تير 1396

لالايي

مادراني كه براي فرزندخودلالايي مي خوانند،كودك آنان زودترازسايركودكان حرف ميزندوبه رشدعقلي بالاتري مي رسدوعملكردمغزاوبراي انجام پازل هاي هوشي ورياضي بيش ازسايرين خواهدبود.  ...
17 تير 1396

نوازش كلامي

بچه ها نياز دارند از مل كلمات زيبا بشنوند(نوازش كلامي) مادربزرگ ها خيلي خوب بلدندبچه هارانوازش كلامي كنند. دردت به جونم😇 دورت بگردم...كه كلمات گرم وبااحساس هستند. ...
13 تير 1396

روابط والدين

اگر بچه هاي ما شاهد محبت ما به يكديگر و خودشان باشند؛وقتي دعوا و مشاجره اي هن پيش بيايد در نظر آن ها اين مشاجره در يك رابطه دوستانه و با محبت رخ داده و تاخيرچندان منفي بر آنها ندارد. ...
12 تير 1396

دنياي كودكان

دنياي كودكان بازي كردن است. ماكودكانمان رابه دنياي خودمان ميبريم وانتظارداريم تمام قوانين مارادرك واجراكنند،درحاليكه در بيشتر مواقع ما هيچ دركي از دنياي كوچك آنان نداريم. ...
11 تير 1396