مرکز خلاقیت پیروزی

كمك به خواب كودكان

به كودكان كم خواب خوديك ساعت قبل ازخواب يك پياله شيرموزبدهيد... شيربه دليل تريپتوفان كه يك اسيدآمينه مفيدبراي خوابي راحت وموزبخاطرملاتونين،سروتونين كه دوعامل مهم درتامين آرامش وخواب راحت است. ...
7 مرداد 1396
1