مرکز خلاقیت پیروزی

درك كودكان

كودكان درسه سالگي درمرحله "انكار"هستند،يعني امرپذيرنيستند،دستورندهيد. درشش سالگي "سركش"هستند،بايدباآنهامداراكرد. درهفت سالگي"پرتوقع"هستند،دراين مراحل بادرك اين شرايط باآنان برخوردمناسبي كنيد. ...
7 مهر 1396
1