مرکز خلاقیت شرق تهران

روزدرختکاری

http://instagram.com/creativityhousee هدیه به زمین/ هدیه به سرزمینم درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد نهال دشمنی برکن که رنج بی‌شمار آرد 15 اسفند روز درختکاری گرامی باد🌳 #منطقه۱۴تهران #منطقه۱۵تهران #مهدکودک_خاص #مهدکودک_خوب_من #مهدکودک_شرق_تهران #مهدکودک_خوب_پیروزی #کارگاه_مادر_و_کودک #کارگاه_روانشناسی #کاردرمانی_ذهنی #کارگاه_مادر_و_کودک_شرق #روز_درختکاری #روز_درختکاری_مبارک #درخت #کودک #کودک_باهوش  ...
14 اسفند 1399

هوش فضایی

http://instagram.com/creativityhousee هوش فضایی که یکی ازانواع هوشی است که توسط گاردنرتعریف شده است که به عنوان هوش فضایی دیداری یااستدلال فضایی نیزشناخته می شود #منطقه۱۴تهران #منطقه۱۵تهران #هوش_کودک #هوش #هوش_فضایی #هوش_فضایی_دیداری #هوش_فضایی_کودک #مهدکودک_خاص #مهدکودک_خوب_من #مهدکودک_خوب_پیروزی #مهدکودک_شرق_تهران #مهدکودک_خوب_تهران #پیش_دبستانی_شرق #پیش_دبستانی_شرق #کارگاه_مادر_و_کودک #کارگاه_مادر_و_کودک_پیروزی #کارگاه_روانشناسی #کارگاه_مادر_و_کودک_شرق #کارگاه_مادر_و_کودک_شرق  ...
13 اسفند 1399

نقاشی خلاق

نقاشی ورنگ آمیزی باعث می شود هماهنگی بین چشم ودست ومغزکودک افزایش یابدوهمچنین ارتباط بین این سه عضوبدن ایجادشود #منطقه۱۴تهران #منطقه۱۵تهران #مهدکودک_خوب #مهدکودک_خوب_تهران #مهدکودک_خوب_من #مهدکودک_خوب_پیروزی #مهدکودک_خلاق #مهدکودک_خاص #مهدکودک_خوب_شرق #مهدکودک_نمونه #کارگاه_مادر_و_کودک #کارگاه_مادر_و_کودک_1_تا_2_سال #کارگاه_روانشناسی #کارگاه_مادر_و_کودک_پیروزی #کارگاه_مادر_و_کودک_شرق #مهدکودک_شرق_تهران #پیش_دبستانی_تهران #پیش_دبستانی_شرق  http://instagram.com/creativityhousee ...
12 اسفند 1399

کاردستی

الگودادن به کودکان مانع بروزخلاقیت درکودکان می شود الگو به معنای نمایش تصویردست ساخته دیگران است وزمانی که به کودکانمان الگومی دهیم درواقع فرصت تفکر،ایده پردازی وخلق تجربیات جدیدراازاومی گیریم بنابراین الگودادن خلاقیت وابتکارکودکان راازبین می برد http://instagram.com/creativityhousee ...
10 اسفند 1399

تمرکز

دقت وتمرکز افزایش تمرکزدرکودکان درایجادنظم دردوران مدرسه حائزاهمیت است. برای افزایش توجه وتمرکزکودک اولین قدم جلب توجه کودک است.برای جلب توجه کودک بایدازبازی های تمرکزی استفاده کرد. http://instagram.com/creativityhousee ...
9 اسفند 1399

روزپدر

ای پدر ای با دل من همنشین           ای صمیمی ای بر انگشتر نگین ای پدر ای همدم تنهاییم            آشنایی با غم تنهایی نکته:دیروزیکی ازبهترین روزهای کاریم بودباشک پدران اشک ریختیم وبالبخندشان لبخندزدیم امیدوارم تمام پدران سلامت وتندرست باشندوروح پدران آسمانی قرین رحمت الهی باشد http://instagram.com/creativityhousee ...
7 اسفند 1399

روزپدر

پدر  سه حرف دارد ولي بودن هايش حرف ندارد! چتر مي شود بالاي سرت و كوه مي شود پشت سرت! پدر  پناهِ بي پناهي ها و امنيت ناامني هايت مي شود. پناهي كه لِنگه ندارد و امنيتي كه تا هست همتا ندارد. پدر  كه هست،سايه اش هم كافي ست تا خودت و دلت هميشه گرم بماند! روزپدر مبارک ❤️   http://instagram.com/creativityhousee ...
6 اسفند 1399

عروسک سازی

عروسک سازی،خلاقیت کودکان راپرورش می دهد. کودکان به طورمعمول افکارفانتزی،تخیل وباورپذیری بالایی دارندوساعت هابایک عروسک ساختگی،اتفاقات روزمره ذهن شان رابازی کنند. http://instagram.com/creativityhousee ...
5 اسفند 1399